Geotopen Vejle Ådal ved Haraldskær

Vejle Ådal er en af Danmarks klassiske tunneldale. Den udgør sammen med de øvrige østjyske tunneldale et helt mønster af tunneldale, som har sit udløb ved hovedstilstandlinjen. Mod øst munder de alle ud i karakteristiske dybe fjorde, der har en primærretning V-Ø. Læs mere her: Vejle Å Tunneldal – s . 146-149 i ”Geologisk set – Det sydlige Jylland” (Af Peter Gravesen m.fl. på Geograforlaget, 2004)

Vejle Å afvander et stort landbrugsområde. Udover selve ådalen, der ikke er specielt intensivt opdyrket, er store dområder ovenfor ådalen, opland for åens vand. Det vil derfor være interessant at sammenholde nedbørsdata med åens vandføring (der måles regelmæssigt). Til dette formål kræves løbende nedbørsregistrering. Indtil videre er der adgang til vejrobservationer fra Billund på ”Borgervejr (DMI)”. I løbet af 2013 bliver Vejle By (Rødkilde Gymnasium) forhåbentlig også repræsenteret. Jo mere fintmasket disse målinger er i vandløbets opland, jo bedre. Sammenholdt med temperaturregistreringer, kan der konkluderes omkring nedsivning/fordampning, både i vækstsæsonen og udenfor.

Det vil ligeledes være interessant at måle på udvaskningen af de mest almindelige næringsstoffer. Sammenholdt med nedbørsforhold/fordampning og vækstperioder, kan vi registrere miljøbelastningen af de almindelige næringsstoffer. I denne sammenhæng skal vi lave vandanalysemålinger, hvor vi måler for nitrat og fosfor. I denne sammenhæng skal eleverne finde tilsvarende målinger fra andre vandløb, for at kunne vurdere belastningen. (Forsøg med vandanalyse)

Det vil være hensigtsmæssigt med en lokal klimastation, så klimaet kan registreres kontinuerligt. Desuden skal der laves klimamålinger med mobile vejrstationer på fem målepunkter, der fastlægges ved geotopen (se forslag her; kræver at Google Earth er installeret på din computer). Eleverne måler klimadata her ved hvert besøg (forsøg med Klimamålinger).

Jordbundprøver: På de fem målepunkter, som bruges ovenfor til klimamålingerne, skal eleverne tage jordprøver for at fastslå jordbundstyperne fra ådalens bund, til arealet umiddelbart ovenfor ådalen. Kendskab til jordbundstyperne skal være med til at forklare landskabsdannelse og anvendelsesmuligheder. Hvis det er muligt graves lidt større huller, der blotter profilen. (Forsøg med jordbundstypebestemmelser)

Nivellering af bakkeprofilet gennem de 5 punkter. Ved en dagsekskursion kan hele dalens profil opmåles. Ellers kan det gøres i etaper. (Forsøg med nivellering)

Broen ved Haraldskær

Broen ved Haraldskær er en af de karakteristiske passager over Vejle Å fra Gammel tid. Den er ideel som udgangspunkt for geografiske målinger

Godset Haraldskær er en gammel hovedgård, der nu bliver brugt som kursusejendom. Man kan stadig se de store avlbygninger, der blev brugt i gårdens "landbrugstid" Vejle Å har været centrum for den tidligste industrialisering vest for Storebælt med op til 50 aktive vandmøller med forskellig former for industri.