Vandføring

Beregn vandføringen: Vandføring er et resultat af grundvandstilstrømning og overfladetilstrømning minus den fordampning, der sker undervejs. Vandføringen benævnes Q og kan beregnes Q = A x V, hvor A er vandløbets tværsnitsareal / dybde x bredde) og V er strømhastigheden.

Vandføringen (Q) i en firkantet kanal (som nedenfor), kan beregnes som kanalens tværsnitsareal ganget med den gennemsnitlige vandhastighed.

Hvis kanalbredden eksempelvis er 5,5 meter og gennemsnits dybden er 0.9 meter og vandhastigheden er målt til 0.8 m/s, bliver vandføringen i kanalen:

Q = areal * vandhastighed = 5,5*0,9*0,8 = 3.96 m3/s.

Nu er vandløb normalt ikke firkantede i tværsnit, så derfor opdeler man i praksis vandløbet i en række små celler, hvor man måler areal og vandhastighed på hver celle, eller man måler en gennemsnits dybde af åen.

De næste menupunkter beskriver målingerne af henholdsvis strømhastighed og åens tværsnitsprofil.

Vandføringsbestemmelse

Vandføringen i Vejle Å er interessant, da den fortæller noget om vandforholdene i åens opland. Man benytter en formel ligning, for at overskue de forskellige parametre i vandbalancen, vandbalanceligningen.

Vandbalanceligningen ser således ud:
                     N = Ao + Au + F + R

N: Nedbør (regn, sne)
Ao: Overfladisk afstrømning (åer, bække, floder)
Au: Underjordisk afstrømning (nedsivning i jorden)
F : Fordampning (transpiration, respiration)
R : Ændringer, positive såvel som negative i grundvandsmagasiner
Vi skal i dette feltarbejde undersøge Ao – altså det vand, der løber på overfladen, i vandløbet. Det gør vi ved at undersøge vandføringen Vejle Å.